ŠPECIÁLNA PONUKA

PONUKA PRE PREDŠKOLÁKOV

Máte doma predškoláka, alebo dieťa, ktorému bol doporučený odklad povinnej školskej dochádzky?

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ponúka jedinečnú preventívnu aktivitu zameranú na zisťovanie úrovne základných funkcií vnímania a myslenia, ktoré sú dôležité pre osvojovanie si čítania, písania a počítania (celkove pre učenie﴿. Cieľom tejto preventívnej aktivity je predchádzanie prípadným problémom v učení po nástupe do školy.

Priebeh aktivity: s dieťaťom bude pracovať odborník (psychológ, špeciálny pedagóg) cca 1 hodinu. Hravou formou prostredníctvom série jednoduchých úloh zmapuje úroveň vnímania, spracovávania informácií, pozornosti, pamäti, reči a motoriky dieťaťa. Po vyhodnotení následne oboznámi rodiča s výsledkami a v prípade zistenia deficitov v niektorej z oblastí, poskytne rodičovi materiál s cvičeniami ako stimulovať vývin dieťaťa.

PONUKA PRE ŽIAKOV 3. A 4. ROČNÍKA ZŠ

Čítanie je jednou zo základných akademických zručností, ktorá sa významnou mierou podieľa na školskej úspešnosti žiaka a to na všetkých úrovniach vzdelávania.

Problémy s čítaním (pomalé, neplynulé čítanie, alebo naopak veľmi rýchle, zbrklé čítanie s množstvom chýb, bez dostatočného porozumenia textu﴿ znižujú efektívnosť učenia a často vedú až k nechuti dieťaťa učiť sa.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ponúka žiakom jedinečnú poradenskú aktivitu zameranú na zistenie úrovne čítania prostredníctvom jednoduchého diagnostického testu. So žiakom bude pracovať špeciálny pedagóg, ktorý s výsledkami testu následne oboznámi rodiča. V prípade zistenia objektívnych problémov s čítaním navrhne ďalší postup v náprave.

PONUKA PRE ŽIAKOV 8. ROČNÍKA ZŠ

Voľba povolania je dôležitým medzníkom v živote každého človeka.

Rôzne povolania si vyžadujú aj rôzne schopnosti. Skúška I–S–T 70 zisťuje niektoré z týchto schopností, a to: rečové a číselné myslenie, priestorovú predstavivosť a krátkodobú pamäť. Pomáha pri zistení, či má žiak predpoklady pre povolanie, v ktorom sa tieto schopnosti uplatňujú.

Na zisťovanie dôkladnejších informácií o individuálnych rozdieloch v motivačných a záujmových dispozíciách žiakov základnej školy je určený Inventár záujmových zameraní (ZSZ). Poskytuje informácie dôležité pre voľbu smeru prípravy na profesiu na gymnáziu, odborných školách, štvorročných študijných, trojročných a dvojročných učebných odboroch, a tým aj pre budúce povolanie.

Význam diagnostiky záujmov pri profesionálnej orientácii spočíva v tom, že motivácia a záujmy sú jednou z troch nasledujúcich základných kategórií podmienok úspešnej voľby.

  1. Vedomosti, zručnosti a schopnosti, a to ako rozvinuté, tak potenciálne. Zisťujú sa analýzou školských výkonov, pomocou testov schopností, znalostí a pod. Z ich dostačujúcej, avšak ani z vysokej úrovne nie je možné usúdiť na smer a intenzitu záujmov o prípravu na povolanie a samotné povolanie.

  2. Druhú kategóriu „vonkajších“ podmienok racionálnej voľby tvorí možnosť, pravdepodobnosť prijatia na vybranú školu, do vybraného povolania. Táto možnosť závisí predovšetkým od spoločenskej potreby, ale tiež od individuálnych rozdielov vo výkonových a motivačných dispozíciách.

  3. Motivácia a záujmy predstavujú tretiu kategóriu podmienok, značne nezávislú od obidvoch predchádzajúcich, aj keď s oboma súvisiacu. Záujmy sú tendencie, vnútorné hnacie sily, ktoré ovplyvňujú vznik a intenzitu učebných a pracovných činností. Majú dokázateľný vplyv najmä na spokojnosť v škole a v povolaní, preto je ich výchove a diagnostike potrebné venovať špecifickú pozornosť.

ZSZ sa orientuje na záujmové zamerania (humanitné, technické, sociálne), pod ktorými sa rozumie komplex podstatných záujmov a tendencií bezprostredne súvisiacich so štúdiom na strednej škole a s povolaniami, ku ktorým otvára prístup.

Viac informácií a objednať sa viete tu: