Naše služby

 • komplexná diagnostika – psychologická + špeciálno-pedagogická + logopedická
 • vypracovávanie správ pre školu, odporúčania na integráciu, pridelenie asistenta učiteľa
 • terapia /náprava problémov – psychoterapia s využitím kognitívne – behaviorálnych prístupov, relaxačné cvičenia, neurofeedback, HRV biofeedback, tréningy pozornosti, pamäti, reedukačné a korekčné programy, logopedická terapia
 • poradenstvo pre rodičov
 • metodické vedenie a poradenstvo pre učiteľov
 • preventívne aktivity (zamerané na vyhľadávanie detí s nerovnomerným psychomotorickým vývinom, s percepčno – kognitívnymi deficitmi, s poruchami učenia)

Činnosť centra sa orientuje na komplexnú starostlivosť o:

 • nesústredené
 • hyperaktívne
 • s pomalým pracovným tempom
 • s grafomotorickými obtiažami
 • s problémami v správaní
 • s nerovnomerným psychomotorickým vývinom
 • s odkladom školskej dochádzky

Poskytované výkony:

 • depistáž a včasná diagnostika (včasné vyhľadávanie detí so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami)
 • návrh na integráciu a vypracovanie IVP
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou
 • realizácia programov zameraných na stimuláciu psychického vývinu (programy KUPREV, Tréning fonematického uvedomovania, atď.)
 • vyhľadávanie škôl vhodných pre vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami
 • so špecifickými poruchami učenia (vývinová dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 • s poruchou pozornosti (ADD)
 • s vývinovými poruchami správania (ADHD) a nešpecifickými poruchami správania

Poskytované výkony:

 • komplexná diagnostika (psychologická a špeciálno – pedagogická)
 • komplexná terapeutická starostlivosť zameraná na:
 • dieťa – terapia, reedukácia
 • školu – pomoc pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu, metodické
 • vedenie učiteľa, poradenstvo a konzultácie pre učiteľa
 • poradenstvo pre rodiča (výchovný prístup, komunikácia s dieťaťom, pomoc pri
 • príprave dieťaťa do školy)
 • diagnostika a poradenstvo so zameraním na profesnú orientáciu (výber strednej školy)

NEUROFEEDBACK (tréning mozgových vĺn)

Neurofeedback patrí medzi psychofyziologické metódy, využívajúce princíp biologickej spätnej väzby na optimalizáciu aktivity mozgu. Je založený na tom, že prostredníctvom spätnej väzby, ktorú človek dostáva a ktorá ho informuje o jeho aktuálnej úrovni mozgovej aktivity, dokáže túto vedome meniť, regulovať žiadúcim smerom. Prebiehajú tu procesy učenia, na základe operačného podmieňovania. Pravidelným neurofeedback tréningom dochádza k automatizácii procesu autoregulácie mozgovej aktivity.

Najčastejšie indikácie Neurobiofeedbacku u detí:

 • porucha pozornosti (ADD syndróm)
 • syndróm ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 • poruchy správania
 • narušená komunikačná schopnosť (napr. vývinová dysfázia, zajakavosť apod.)
 • poruchy zaspávania, rôzne druhy strachov, úzkosti, nočné desy, pomočovanie

Tréning pozornosti – COGNIPLUS

Naše centrum ako jedno z mála poradenských pracovísk na Slovensku ponúka tréningové programy CogniPlus od rakúskej spoločnosti Schuhfried, ktoré sú určené na zlepšenie pozornosti, pamäti a reakčného času.

Ide o tréningové programy na báze počítačových hier, ktoré využívajú realistické scenáre, čo umožňuje získané schopnosti okamžite využívať v každodennom živote.

Program ALERT – trénuje schopnosť krátkodobo zvýšiť a udržať pozornosť

Program SPACE – zlepšuje vizuálne-priestorovú pozornosť

Program SELECT – pomáha trénovať schopnosť rýchlo reagovať na relevantné podnety a potláčať neprimerané reakcie

Program FOCUS – trénuje schopnosť reagovať len na dôležité podnety pri vysokej hustote rozptyľujúcich podnetov

Program DIVID – zlepšuje schopnosť pracovať súčasne na viacerých úlohách

Program N-BACK – je určený na tréning pamäti

Program Kupoz

Tento korekčný program je určený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré majú poruchy pozornosti a/alebo špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia).

Program rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, ovplyvňuje schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti, podporuje logické myslenie a pamäť.

Výsledky, ktoré pomocou programu KUPOZ dosahujeme:

 • zrýchlenie psychomotorického tempa
 • zlepšenie pozornosti
 • zlepšenie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom
 • zvýšenie schopnosti pravidelnej práce
 • zlepšenie emočného vyladenia a prístupu k práci
 • dosiahnutie zážitku úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny
 • odbúranie časového stresu
 • celkové zlepšenie pri školskej práci

Splývavé čítanie – Sfumato

V súčasnosti zaznamenávame nárast detí, ktoré majú rôzne ťažkosti s čítaním – nečítajú plynule, zadrhávajú sa, uplatňujú dvojité čítanie, vynechávajú/pridávajú písmená, slabiky, zamieňajú písmená, majú problémy s čítaním slov so spoluhláskovými zhlukmi, nedodržiavajú vetnú intonáciu, nerozumejú tomu, čo čítajú).

U týchto detí v rámci reedukácie čítania používame metódu Splývavého čítania Sfumato, ktorej autorkou je M. Navrátilová. Splývavé čítanie stavia na poznatkoch neurofyziologických zákonitostí, ktorými sa riadia orgány zraku, sluchu a hlasu, a rešpektuje spôsob, ako pracuje ľudský mozog a ako funguje detské vnímanie. Pri vytváraní čítacích návykov se pracuje so zrakom a sluchom zároveň, a to v presnej postupnosti, za dostatočnej podpory dychového aparátu a s podmienkou správneho tvorenia hlások (napr. bez zbytočných prídavných zvukov). Založená je tiež na ľavopravej orientácii: čitateľ očami sníma v predstihu jedno, dve či viac slov ešte pred hlasovou expozíciou. Má teda čas na nevyhnutnú bezchybnú analýzu písmena. Slovo nevysloví skôr, než ho správne prečíta očami. Cieľom je synchronizácia niekoľkých procesov.

Výsledkom takéhoto čítania je bezchybné, plynulé čítanie, so správanou intonáciou, s rešpektovaním individuálne tempa čítania a s porozumením čítaného.

Tréning fonematického uvedomovania - podľa D. B. Eľkonina

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami. K dobrému fonematickému uvedomovaniu patrí napríklad schopnosť  určiť, na akú hlásku začína slovo, na akú hlásku slovo končí, koľko hlások je v krátkom slove, koľko slabík je v slove,  či je v slove niektorá slabika dlhšia ako ostatné a pod.

V zahraničí sa už niekoľko desaťročí rozvíjajú rôzne tréningové programy, zamerané na fonematické uvedomovanie. Väčšina z nich vo väčšej či menšej miere čerpá z prác ruského psychológa D. B. Eľkonina. Adaptáciou jeho práce vznikol aj tréningový program, ktorý vám ponúkame.

Obsahom kurzu je zvládnutie štyroch tém:

 • Uvedomovanie si slabík. Počas úvodných štyroch lekcií sa dieťa učí deliť slová na slabiky, identifikovať v slove dlhú slabiku, prenášať dĺžku z jednej slabiky na druhú, realizovať grafický záznam slabík v slove (oblúčiky), identifikovať a označiť kvantitu (dĺžeň). Uvedomovanie si slabík je základom pre budúce čítanie slov.
 • Analýza slov na hlásky. Slabikovanie je vývinovo prirodzené, je založené na rytme (aj rytme reči), pre deti je ľahké, ale analýza na hlásky je ťažká, vyžaduje abstrahovanie od skúsenosti. Preto jadro tréningu tvorí práve táto druhá časť. V tejto téme sa postupne dieťa učí vedome manipulovať s hláskami v slove. Učí sa vyčleniť prvú a poslednú hlásku, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slabík a krátkych slov, porovnávať slová, líšiace sa minimálnym počtom hlások (LES – PES) a pod.
 • Diferenciácia samohlások a spoluhlások. Na úrovni tejto témy sa deti učia vnímať rozdiely medzi samohláskami a spoluhláskami. Od detí sa nevyžaduje mechanické naučenie sa a vymenovanie jednotlivých samohlások, naopak, učíme deti vnímať rozdiely medzi hláskami a používať pomocné mechanizmy pri rozlišovaní hlások (napr. vizuálna nápoveda – ústa v kruhu pri samohláskach)
 • Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások.

Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so „špeciálnym“ šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.

Kurz je určený deťom predškolského veku, prebieha hrovou formou v malých skupinkách. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu.

Celý kurz pozostáva z 30 lekcií, každá trvá 45minút, frekvencia stretnutí je 1 – 2x týždenne.

DELFÍN pre ľahšie učenie a koncentráciu detí

Delfín – Systém Synchros Anavia využíva najnovšie poznatky z vedy, ktorá sa v posledných rokoch veľmi rýchlo rozvíja – neurotechniky. Pripraví Vaše dieťa na cestu ľahšieho učenia, celkového skľudnenia a sústredenia sa.

Systém pracuje na báze zvukovej frekvencie a audiovizuálnej stimulácie. Skľudnenie a vyrovnávanie mozgových vĺn vyvoláva zvýšenú pozornosť a koncentráciu a mozog optimálne pripraví k vnímaniu nových informácií, ich osvojeniu, teda k učeniu.

Účinky systému:

 • rýchlejšie a ľahšie učenie (aj cudzích jazykov)
 • celkové skľudnenie (ADHD, hyperaktivita)
 • zvyšuje motiváciu a sústredenosť
 • zlepšuje výkony v škole
 • pozitívne ovplyvňuje osobnostný rozvoj
 • podporuje kľudný spánok

Jednotlivé programy Synchro be clever:

 • Rýchlejšie učenie – program podporuje činnosť oboch mozgových hemisfér a ich synchronizáciu. Umožňuje rýchlejšie, ľahšie učenie.
 • Príprava do školy – cieľom je navodiť pocit kľudu a stimulovať mozog k optimálnym výkonom.
 • Návrat ze školy/podpora pre rodičov – tento program poskytne dieťaťu ukľudnenie po náročnom dopoludní v škole a navodí pocit bezpečia.
 • Riešenie problémov – program má priviesť dieťa k tomu, že bude schopné v zložitých situáciách samo seba pozitívne motivovať.
 • Nastavenie najvyšších možných výkonov – tým, že tento program stimuluje pravú mozgovú hemisféru, pomáha vyvolať chuť do práce.
 • Podpora čítania – tento program v mozgu vyvoláva analytické čítacie procesy. Zlepšuje schopnosť plynulého čítania a čítania s porozumením.
 • Pomoc v matematike – program podporuje schopnosti potrebné pre riešenie numerických úloh.
 • Pomoc pri domácich úlohách – pripraví mozog sústrediť sa na vypracovávanie úloh a naučenú látku uložiť do dlhodobej pamäti
 • Nácvik pozornosti a koncentrácie – pri tomto programe bude Vaše dieťa uvoľnené a získa sebaistotu, aby se mohlo na riešenie úlohy lepšie sústrediť.
 • Hlboký spánok a odpočinok – program podporuje dosiahnutie stavu, v ktorom sa dosahuje hlboký, odpočinkový spánok, dochádza tak k duševnému skľudneniu, odpočinutiu si, nabratiu nových síl.

Program KUPREV

Jedná sa o primárne preventívny program, ktorý deťom uľahčuje vstup do spoločenského života. Jeho hlavným cieľom je zabrániť riziku vzniku skupiny detí s adaptačnými problémami.

KUPREV je orientačný program, poskytujúci základnú orientáciu v čase, v priestore a v sociálnej orientácii. Umožňuje dieťaťu bezproblémový štart do školy,  začlenenie sa do spoločnosti a v neposlednom rade aj rozvoj osobnosti dieťaťa.

Je určený hlavne pre deti vo veku od 4 do 8 rokov (podľa potreby aj starších),  pre deti s odloženou školskou dochádzkou. S úspechom je používaný aj u detí s vývinovou dysfáziou, sy ADD/ADHD, s autizmom, ale aj s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia.

Ťažisko je v domácej práci – na programe pracuje rodič s dieťaťom pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca centra.

Celý program sa zaoberá témami, s ktorými sa bude dieťa bežne v živote stretávať. Je rozdelený do 17 lekcií, pričom ich témy na seba voľne nadväzujú a tvoria akýsi „kruh“.

Výsledky, ktoré pomocou programu KUPREV dosahujeme:

 • dieťa získava sociálnu a informačnú orientáciu, upevňuje si orientáciu osobou, miestom a časom
 • deti, ktoré tento program absolvovali, nemávajú pri nástupe do školy adaptačné problémy
 • preventívne ovplyvňuje sociálno–patologické javy, predchádza vzniku rizikových skupín
 • zlepšuje komunikáciu a upevňuje puto medzi rodičom a dieťaťom