Mgr. Beata Magurová

funkcia: špeciálna pedagogička, terapeutka

Po skončení Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v odbore všeobecná sestra som nastúpila na pozíciu asistenta psychológa na Pracovisku klinickej psychológie v Liptovskom Mikuláši. Absolvovala som viacero krátkodobých i dlhodobých výcvikov v relaxačných metódach, v kognitívne behaviorálnych prístupoch, v akupunktúre. V r. 2001 som ukončila výcvik v hypnóze u PhDr. Stanislava Kratochvíla a v r. 2006 výcvik v neurofeedbacku v Prahe pod vedením prof. Fabera a PhDr. Tylovej. Na klinickej psychologickej ambulancii som sa venovala dospelým i detským klientom s úzkostnými a afektívnymi poruchami. Bakalársky titul som získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v odbore špeciálna pedagogika, špecializácia vzdelávanie a výchova mentálne postihnutých. Následne som vo VŠ štúdiu pokračovala na Univerzite J. A. Komenského v Prahe v odbore špeciálna pedagogika – poradenstvo, etopédia. 


V Slniečku sa venujem diagnostike, terapii a poradenstvu u detí s rizikovým vývinom, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), poruchou pozornosti (ADD/ADHD) a poruchami správania. U detí v predškolskom veku pracujem napr. s preventívnym programom KUPREV, Tréningom fonematického uvedomovania p. Eľkonina. U detí s ťažkosťami v čítaní, príp. s diagnostikovanou vývinovou dyslexiou využívam metódou Splývavého čítania Sfumato. U detí s poruchou pozornosti mám veľmi dobré skúsenosti s programom KUPOZ, s tréningovými modulmi CogniPlus a Neurofeedbackom. Organizujem odborné výcviky, semináre, workshopy a konferencie pre psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov. Venujem sa tiež lektorskej činnosti.

Mgr. Elena Brdečková

Funkcia: logopedička

Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špecializácia: špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči.  Po jeho ukončení som dva roky pôsobila ako učiteľka na prvom stupni základnej školy v Bratislave. Od roku 1983 som pracovala ako logopedička v OUNZ  v Liptovskom Mikuláši. V roku 1997 som získala atestáciu v odbore klinická logopédia. Od roku 2003 som pracovala v neštátnom zdravotníckom zariadení – ambulancii klinickej logopédie. 


V Slniečku sa venujem diagnostike, terapii  a poradenstvu u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (dyslália, vývinová dysfázia, zajakavosť, atď.) v predškolskom a školskom veku.

Mgr. Vanda Klaučová

Funkcia: psychológ 

Som psychológ, ktorý ponúka odborné služby v oblasti psychodiagnostiky, poradenstva a neurofeedback a biofeedback terapie. V roku 2015 som po skončení štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici získala titul bakalár v odbore psychológia. Následne som pokračovala v štúdiu na Univerzite P. J Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2017 získala titul magister psychológie. Počas štúdia na vysokej škole som sa ako dobrovoľník venovala dištančnej forme poradenstva pod záštitom organizácie Linky detskej dôvery. V rokoch 2017 – 2018 som absolvovala výcvik v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach. Biofeedbackovú a neurofeedbackovú terapiu využívam u detí s poruchami pozornosti, narušenou komunikačnou schopnosťou (napr. zajakavosť apod.), úzkostnými poruchami, poruchami zaspávania, rôznymi druhmi strachov. 


V praxi sa tiež venujem tréningovým programom CogniPlus, ktoré sú určené na zlepšenie pozornosti, pamäti a reakčného času. U detí predškolského veku pracujem s preventívnymi programami zameranými na podporu úrovne základných funkcií vnímania a myslenia, ktoré sú dôležité pre osvojovanie si čítania, písania a počítania.