Neurofeedback


NEUROFEEDBACK (tréning mozgových vĺn)

nfb

Neurofeedback patrí medzi psychofyziologické metódy, využívajúce princíp biologickej spätnej väzby na optimalizáciu aktivity mozgu. Je založený na tom, že prostredníctvom spätnej väzby, ktorú človek dostáva a ktorá ho informuje o jeho aktuálnej úrovni mozgovej aktivity, dokáže túto vedome meniť, regulovať žiadúcim smerom. Prebiehajú tu procesy učenia, na základe operačného podmieňovania. Pravidelným neurofeedback tréningom dochádza k automatizácii procesu autoregulácie mozgovej aktivity.

Prostredníctvom jednoduchej videohry sa dieťaťu dostáva informácia o vlastnej mozgovej aktivite. Videohru môže dieťa ovládať len tým, že si navodí žiadaný psychický stav – teda žiadúcu mozgovú aktivitu. Pokiaľ sa mu to podarí, dostane odmenu a to jednak vizuálnu – získava v hre body a súčasne sluchovú – zvukový signál.

Keďže ide o tréningovú metódu, je potrebné, aby dieťa trénovalo aspoň 2x týždenne, po cca 45 minútach, čím sa v podstate u školopovinných detí imituje vyučovacia hodina. U menších detí, alebo výrazne hyperaktívnych, sa môže začať aj s kratšími tréningami a čas postupne predlžovať. Tréning sa začína s miernejšími kritériami, ktoré sa postupne sprísňujú. Je potrebných minimálne 30, často však aj 50 – 60 tréningov – závisí to od závažnosti poruchy.

Výhodou neurofeedbacku je, že ide o neinvazívnu metódu, pomocou ktorej trénovaný získava vôľovú kontrolu nad svojou mozgovou aktivitou a vytváraním žiadúcej EEG krivky dochádza k zlepšeniu fungovania jeho mozgu.

V roku 2010 bola zverejnená správa Americkej pediatrickej spoločnosti, ktorá biofeedback u detí so sy ADHD zaraďuje do druhého stupňa efektivity (na škále od 1 do 5), čiže s veľmi dobrým účinkom.

Najčastejšie indikácie Neurobiofeedbacku u detí:

  • porucha pozornosti (ADD syndróm)

  • syndróm ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou

  • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)

  • poruchy správania

  • narušená komunikačná schopnosť (napr. vývinová dysfázia, zajakavosť apod.)

  • poruchy zaspávania, rôzne druhy strachov, úzkosti, nočné desy, pomočovanie