Naše služby


 • komplexná diagnostika – psychologická + špeciálno-pedagogická
 • vypracovávanie správ pre školu, odporúčania na integráciu, pridelenie asistenta učiteľa
 • terapia /náprava problémov – psychoterapia s využitím kognitívne – behaviorálnych prístupov, relaxačné cvičenia, neurofeedback, HRV biofeedback, tréningy pozornosti, pamäti, reedukačné a korekčné programy
 • poradenstvo pre rodičov
 • metodické vedenie a poradenstvo pre učiteľov
 • preventívne aktivity (zamerané na vyhľadávanie detí s nerovnomerným psychomotorickým vývinom, s percepčno – kognitívnymi deficitmi, s poruchami učenia)

 

 

Činnosť centra sa orientuje na komplexnú starostlivosť o:

 

DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU:

 • nesústredené
 • hyperaktívne
 • s pomalým pracovným tempom
 • s grafomotorickými obtiažami
 • s problémami v správaní
 • s nerovnomerným psychomotorickým vývinom
 • s odkladom školskej dochádzky

 

Poskytované výkony:

 • depistáž a včasná diagnostika (včasné vyhľadávanie detí so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami)
 • návrh na integráciu a vypracovanie IVP
 • posudzovanie školskej zrelosti
 • predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou
 • realizácia programov zameraných na stimuláciu psychického vývinu (programy KUPREV, Tréning fonematického uvedomovania, atď.)
 • vyhľadávanie škôl vhodných pre vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami

 

DETI ŠKOLSKÉHO VEKU:

 • so špecifickými poruchami učenia (vývinová dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 • s poruchou pozornosti (ADD)
 • s vývinovými poruchami správania (ADHD) a nešpecifickými poruchami správania

 

Poskytované výkony:

 • komplexná diagnostika (psychologická a špeciálno – pedagogická)
 • komplexná terapeutická starostlivosť zameraná na:
 • dieťa – terapia, reedukácia
 • školu – pomoc pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu, metodické
 • vedenie učiteľa, poradenstvo a konzultácie pre učiteľa
 • poradenstvo pre rodiča (výchovný prístup, komunikácia s dieťaťom, pomoc pri
 • príprave dieťaťa do školy)
 • diagnostika a poradenstvo so zameraním na profesnú orientáciu (výber strednej školy)