Naša špecializácia


Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

  • patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • rozhodnutím Ministerstva školstva SR je súčasťou siete poradenských zariadení
  • má rovnaké kompetencie ako štátne centrá
  • klienti nášho zariadenia môžu využívať naše základné odborné služby BEZPLATNE
  • za nadštandardné služby vyberáme poplatok
  • centrum spolupracuje s detskými lekármi, neurológmi, psychiatrami, klinickými logopédmi a psychológmi

 

 

Odbornú starostlivosť poskytujeme:

  • deťom vo veku od 3 do 15 rokov s poruchami učenia a správania, ale aj inými druhmi zdravotného znevýhodnenia (mentálne, zmyslové, telesné, viacnásobné postihnutie, pervazívne vývinové poruchy, atď.)
  • na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (rodiča); školy; doporučenia detského lekára; neurológa; pedopsychiatra; logopéda; atď.