Program Kuprev


Program KUPREV

Jedná sa o primárne preventívny program, ktorý deťom uľahčuje vstup do spoločenského života. Jeho hlavným cieľom je zabrániť riziku vzniku skupiny detí s adaptačnými problémami.

KUPREV je orientačný program, poskytujúci základnú orientáciu v čase, v priestore a v sociálnej orientácii. Umožňuje dieťaťu bezproblémový štart do školy,  začlenenie sa do spoločnosti a v neposlednom rade aj rozvoj osobnosti dieťaťa.

Je určený hlavne pre deti vo veku od 4 do 8 rokov (podľa potreby aj starších),  pre deti s odloženou školskou dochádzkou. S úspechom je používaný aj u detí s vývinovou dysfáziou, sy ADD/ADHD, s autizmom, ale aj s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia.

Ťažisko je v domácej práci – na programe pracuje rodič s dieťaťom pod vedením vyškoleného odborného zamestnanca centra.

Celý program sa zaoberá témami, s ktorými sa bude dieťa bežne v živote stretávať. Je rozdelený do 17 lekcií, pričom ich témy na seba voľne nadväzujú a tvoria akýsi „kruh“.

Výsledky, ktoré pomocou programu KUPREV dosahujeme:

  • dieťa získava sociálnu a informačnú orientáciu, upevňuje si orientáciu osobou, miestom a časom

  • deti, ktoré tento program absolvovali, nemávajú pri nástupe do školy adaptačné problémy

  • preventívne ovplyvňuje sociálno–patologické javy, predchádza vzniku rizikových skupín

  • zlepšuje komunikáciu a upevňuje puto medzi rodičom a dieťaťom