Splývavé čítanie – Sfumato


Splývavé čítanie – Sfumato

SFUMATO

V súčasnosti zaznamenávame nárast detí, ktoré majú rôzne ťažkosti s čítaním – nečítajú plynule, zadrhávajú sa, uplatňujú dvojité čítanie, vynechávajú/pridávajú písmená, slabiky, zamieňajú písmená, majú problémy s čítaním slov so spoluhláskovými zhlukmi, nedodržiavajú vetnú intonáciu, nerozumejú tomu, čo čítajú).

U týchto detí v rámci reedukácie čítania používame metódu Splývavého čítania Sfumato, ktorej autorkou je M. Navrátilová. Splývavé čítanie stavia na poznatkoch neurofyziologických zákonitostí, ktorými sa riadia orgány zraku, sluchu a hlasu, a rešpektuje spôsob, ako pracuje ľudský mozog a ako funguje detské vnímanie. Pri vytváraní čítacích návykov se pracuje so zrakom a sluchom zároveň, a to v presnej postupnosti, za dostatočnej podpory dychového aparátu a s podmienkou správneho tvorenia hlások (napr. bez zbytočných prídavných zvukov). Založená je tiež na ľavopravej orientácii: čitateľ očami sníma v predstihu jedno, dve či viac slov ešte pred hlasovou expozíciou. Má teda čas na nevyhnutnú bezchybnú analýzu písmena. Slovo nevysloví skôr, než ho správne prečíta očami. Cieľom je synchronizácia niekoľkých procesov.

Výsledkom takéhoto čítania je bezchybné, plynulé čítanie, so správanou intonáciou, s rešpektovaním individuálne tempa čítania a s porozumením čítaného.