Program Kupoz


Program K U P O Z

Tento korekčný program je určený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré majú poruchy pozornosti a/alebo špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia).

Program rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, ovplyvňuje schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti, podporuje logické myslenie a pamäť.

Práca s programom trvá 15 týždňov. Dieťa pracuje doma spolu s rodičom každý deň cca 15 až 20 minút. Hravou formou rieši jednoduché a ľahko pochopiteľné úlohy. Úspechom je už aj ich vyriešenie. Raz za 14 dní príde dieťa s rodičom na inštruktáž a kontrolu do centra.

Cieľom programu je, aby sa dieťa naučilo systematicky pracovať, aby si vedelo všímať svoje okolie a získavať informácie. Dôležité je, že dieťaťu vracia radosť z objavovania a zisťuje, že práca nemusí byť vždy len otravná a nepríjemná, ale naopak, môže byť zábavnou, radostnou a príjemnou činnosťou. Rodičovi umožní pochopiť problémy dieťaťa a naučí ich vzájomnej spolupráci, úcte a rešpektu.

Výsledky, ktoré pomocou programu KUPOZ dosahujeme:

  • zrýchlenie psychomotorického tempa

  • zlepšenie pozornosti

  • zlepšenie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom

  • zvýšenie schopnosti pravidelnej práce

  • zlepšenie emočného vyladenia a prístupu k práci

  • dosiahnutie zážitku úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny

  • odbúranie časového stresu

  • celkové zlepšenie pri školskej práci